Добредојдовте
Добредојдовте на веб страната на Национална Установа Музеј - Гевгелија
www.muzejgevgelija.mk е интернет страница, на која посетителите ќе можат да дознаат и да ги најдат сите оние информации кои се поврзани со активностите и настаните кои ги подготвува Национална установа Музеј - Гевгелија. Посетете нѐ!  
Национална установа Музеј - Гевгелија
Со формирање на првата историска  збирка во старата  ''филатура'' започнува музеологијата во Гевгелија. Во 80 те од  XX век  формиран е Општинскиот музеј "Митко Зафировски".  
˜˜˜˜˜˜ ˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜ - ˜˜˜˜˜˜˜˜
  Објаснување за присуство на мошне рани траги од ...    
Праисториска збирка
Регионот на Долното Повардарје и Пајоните што го населувале...            
Фото галерија
Античка збирка
Музејска продавница   
Каталог на копии на  музејски предмети од  НУ Музеј - Гевгелија.
Мапа на сајтот
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 60 ˜˜˜.   ˜˜˜˜˜˜˜˜     30 ˜˜˜
Со формирање на првата историска  збирка во старата  ''филатура'' започнува музеологијата во Гевгелија. Во 80 те од  XX век  формиран е Општинскиот музеј "Митко Зафировски".  
˜˜˜˜˜˜ ˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜ - ˜˜˜˜˜˜˜˜
Национална установа Музеј - Гевгелија
Вардарски  Рид е централниот простор во гевгелиско, на кој  континуирано се живеело во текот на повеќе од 1000 години,  од крајот на бронзеното време (XIII век пред н.е.) до  доаѓањето на Римјаните (II-I  век пред н.е.).   
Археолошки локалитет Вардарски Рид
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜
Лок. Мрдаја, Стар Дојран Септември  2013. Систематско  археолошко ископување. Наколна населба од доцно  бронзено време. Раководител, Магистер археолог Зоран  Рујак (Национална установа завод и музеј Струмица), Виш  кустос археолог Емил Сламков (Национална установа Музеј -  Гевгелија).
Археолошки истражувања
˜˜˜.˜˜˜˜˜ - ˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 2013
Тауријана - Стар Дојран
Во продавницата посетителите ќе може да купат копии од артефакти  од богатото културно наследство на Македонија, а меѓу нив и  автентични од археолошките локалитети на градот Гевгелија. Со  продавницата стопанисува Национална установа Музеј - Гевгелија.  Ова сувенирница е отворена во центарот на Стар Дојран до  автобуската станица . 
Сувенири
˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜ - ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜ - ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜ ˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜  ˜˜˜˜ - ˜˜˜˜˜˜˜˜ National Institution  Museum - Gevgelija ˜Copyright 2012 ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜ - ˜˜˜˜˜˜˜˜ 2012 design by gorge12
Туристичка интернет страна пишува за нас - The Ruins of Isar and Vardarski Rid
˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜ ˜˜˜˜˜  ˜˜ 08.00 ˜˜ 16.00 ˜.  ˜˜˜˜˜˜ ˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜ ˜˜˜˜˜. ˜˜: ˜˜˜˜˜ ˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜, ˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜.- Obv: Head of Herakles right, wearing lion skin. ˜˜˜.˜˜˜˜ ˜˜ ˜˜˜˜, ˜˜ ˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜, ˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜.,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Rev: Zeus seated left, holding eagle and sceptre. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜ - ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜, ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜ - ˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜
Сувенирница Гортинија - Богородица, Гевгелија
Отворена е  специјализирана продавница за продажба на сувенири на граничниот премин „Богородица“ – Гевгелија. Во продавницата ќе се продаваат комерцијални копии и сувенири со мотиви од културното наследство на Република Македонија. 
Сувенирница Тауријана - Стар Дојран
˜˜˜˜˜
Александар III Македонски 336-323 г.пр.н.е.тетрадрахма, сребро, 12 гр., 26 mm, Вардарски Рид, Гевгелија 2000 ден.
˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜
Систематско  археолошко ископување Милци - Гевгелија 2011-  2015 год.Археолошкиот локалитет Милци припаѓа на групата  праисториски некрополи, кои во подрачјето на Гевгелија и Долно  Поврадарје словат за најзначајни во периодот на VII - VI век  пр.н.е.  
˜˜˜.˜˜˜˜˜ - ˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 2013
Археолошки локалитет Милци
˜˜˜˜˜
Бесплатни посети на музејот
˜˜˜.034/213 660; 034/218 673
Ритуални ламби и грифонот од Вардарски Рид меѓу омилените сувенири
Другите за нас.
Годишна завршна сметка νΰ ΝΣΜΓ
Министерство за финансии Биро за јавни набавки Сектор за следење на системот на јавни набавки и управување со ЕСЈН.
www.bjn.gov.mk
Министерство за информатичко општество и администрација
КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
£ΰβεν ξγλΰρ θ Ξδλσκΰ ηΰ θηαξπ ΝΣ ΜσηεΌ ΓεβγελθΌΰ
Одлука за избор за унапредување
˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜
-  За деца без родители до 18 години,    слободен влез, над 18 год. до 50%    ослободување.