Конзервација
Конзервирање, препарирање и реставрирање на движното културно наследство како поединачни добра или  како збирка; копирање на ѕидно и штафелајно сликарство; конзерваторски и друг вид стручен надзор над  спроведувањето мерки за заштита на движното културно наследство; врши работи на централна  лабораторија за физичко-хемиски и биохемиски испитувања (копирање на фрески).   
Оддели
Конзервација
Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12