Во Одделот за документација се води основна музејска евиденција и музејска  документација. Одделот за документација опфаќа  прибирање,  систематизирање и депонирање на целокупната документација (дескриптивна,  фото и техничка).   Стручната обработка на музејскиот материјал се врши во рок од една година од  денот на неговото запишување во влезната книга до денот на неговото  евидентирање во инвентарната книга.    НУ Музеј - Гевгелија води oсновна музејска евиденција:  1. Влезна книга на музејскиот материјал,   2. Книга на инвентар на музејските предмети,   3. Излезна книга на музејскиот материјал и музејските предмети,   4. Книга за изложби,   5. Каталог на музејски предмети   6 Картотека на музејски предмети.  Евидентирањето на предметите се  води во електронски облик преку соодветна  компјутерска програма со цел поголема ефикасност во складирање и  обработка на податоците.   Раководителите во Одделот за документација учествуваат и се дел од работата  на стручни тимови во теренски истражувања, во изработка на теренска  техничка, фото документација и цртежи на предмети. 
Оддели
Музејска документација
Оддел за музејска документација и стручно технички работи Цртежи на археолошки предмети Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija
     Оддел за музејска документација и стручно технички работи
Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12