Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016
19.05.2016 18 мај, Меѓународен ден на музеите. Посета на постојаната археолошка поставка ,,Вардарски Рид со околните наоѓалишта,,. О.У. Владо Катранџиев, Гевгелија. Наставничка Весна Миова. VI1, 20 ученици. ___________________________________________ May 18, International Museum Day.Visit the permanent archaeological exhibition ,,Vardarski Rid,, and the adjacent sites. Teacher Vesna Miova. VI1, 20 pupils.
Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016
26.02.2016 Бесплатна посета на Национална установа Музеј - Гевгелија За деца без родители до 18 години, слободен влез, над 18 год. до 50% ослободување. Работно време 8.30 до 16.30; Тел. 034/213 660; 218 673; _______________________ A free visit to the National Institution Museum - Gevgelija For children under 18, free entrance for over 18 years. up to 50% release. Working hours 8:30 to 16:30; Tel. 034/213 660; 218673;
Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016
18.02.2016 Проект „Слободен четврток“ со бесплатни влезници, во Национална Установа Музеј Гевгелија, со цел за поголема презентација и популаризација на богатото културно наследство. Ученици од ОУ Владо Катранџиев, Гевгелија Работно време 8.30 до 16.30; Тел. 034/213 660; 218 673; Посетете не! www.muzejgevgelija.mk. __________________________________________ Project "Free Thursday," with free tickets to the National Institution Museum of Gevgelija, in order to make the presentation and popularization of rich cultural heritage. Pupils from school Vlado Katrandzhiev, NU Muzej Gevgelija Visit us! Working hours 8:30 to 16:30; Tel. 034/213 660; 218673; See more on the website NUMG www.muzejgevgelija.mk.
Посети 2015-2016
Почитувани, Во периодот од 22 септември до 1 октомври 2015 година започнува манифестацијата “Европски денови на културното наследство“,. Темата на овогодинешното одбелжување е „Индустриско и техничко наследство“. Во деновите на манифестацијата НУ Музеј – Гевгелија ја промовира својата веб страна- www.muzejgevgelija.mk Почнувајчи од 22 септ. па се до 01.окт.2015 музејот е отворен секој ден од 09 до 15 часот, освен сабота и недела. Тел 213 660; 218 673. Вратите на музејот се отворени. Посетете не! Влезот е слободен. _________________________________ From 22 September 2015 started the manifestation "European Heritage Days", The theme of this year is "Industrial and technical heritage." NU Museum - Gevgelija promote his website - www.muzejgevgelija.mk From 22 September until 01 October 2015, The museum is open at 9:00 am - 3:00 pm., except on Saturday and Sunday. Tel 213 660; 218 673. The doors of the museum are open. Visit us! Admission is free.
29.09.2015 Европски денови на културното наследство 2015 СОУ Богданци од Богданци Тена Петкова Танева - дипломиран проф. по историја I клас, Гимназија European Heritage Days 2015 School Bogdanci - Bogdanci Tena Petkova Taneva - professor of history Class I, gymnasium
Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016
29.09.2015 Европски денови на културното наследство 2015 Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија, насока - Туризам I,II,и III година. Проф.Д.р. Тања Ангелкова - Петкова ________________________________________________ European Heritage Days 2015 Faculty of Tourism and Business Logistics - Gevgelija direction - Tourism I, II, and III year. Prof.D.r. Tanya Angelkova - Petkova
Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016
02.10.2015 Европски денови на културното наследство 2015 ОУ Владо Катранџиев, Гевгелија Наставник Венци Јанчев _________________________________________________ European Heritage Days 2015PS Vlado Katrandzhiev, GevgelijaTeacher Venci Janchev
Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016
02.10.2015 Европски денови на културното наследство 2015 ОУ Владо Катранџиев Наставнички: Лaзова Лидија, Ристевска Елизабета и Лисичкова Оле, Одделенска настава V1,V2,V3 одделение
Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016 Посети 2015-2016
13.10.2016 „Слободен четврток“ слободен влез. Посета на О.О.У. Никола Вапцаров, Струмица. ученици од III одд. Посетете нé. Работно време 8.30 до 16.30; Тел. 034/213 660; 218 673; __________________________ "Free Thursday," with free tickets. Visiting pupils from O.O.U. Nikola Vaptsarov, Strumica. Visit us. Working hours 8:30 to 16:30; Tel. 034/213 660; 218673;
Настани
Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија Самостојна - Изложба Ѓуров Дамјан Лунарно - Соларно скулптура и графика Види повеќе на веб страната на НУМГ http://www.muzejgevgelija.mk/amam.htm _____________________________ Art gallery Amam - Gevgelija Solo - Exhibition Damjan Gjurov Lunar - Solar sculpture and graphics See more on the website NUMG http://www.muzejgevgelija.mk/amam.htm
28 Декември 2015 ·
Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија Изложба ЗАТЕГНАТОСТ на ПРАЗНИНАТА Перо Кованцалиев Види повеќе на; http://muzejgevgelija.mk/amam.htm __________________________________ Art gallery AMAM - Gevgelija Exhibition TENSION of the VOID Pero Kovancaliev See more at; http://muzejgevgelija.mk/amam.htm
Продолжува: