Автор: Хусеновски Б. и Сламков Е.  Опис: Водич, 15 х 24 см, 116 страни, Македонски, англиски  ISBN 9989-2270-3-8  Гевгелија, 2005  Цена: 600 ден.
Автор: Сламков Емил Опис: Каталог, 21 цм, 44 страни , Македонско, англиски ISBN 9989-2270-2-0 Гевгелија, 2004 Цена 150 ден.
Автор: Бобан Хусеновски Опис: Том I, 25 цм, 208 страни , Македонско, англиски ISBN 9989-2270-0-4 Гевгелија, 2004 Цена 600 ден.
Автор: Драги Митревски Опис:  27 цм,60 страни , Македонско, англиски ISBN 9989-917-03-5 Скопје, 2001 Цена 600 ден.
СТАРОМАКЕДОНСКИОТ ГРАД НА ВАРДАРСКИ РИД
Публикации
ВОДИЧ низ постојаната археолошка поставка 
УМЕТНОСТА НА ВАРДАРСКИ РИД
АНТИЧКИТЕ МОНЕТИ ОД ВАРДАРСКИ РИД
Нарачај Нарачај Нарачај Нарачај Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12 АНТИЧКИТЕ МОНЕТИ ОД ВАРДАРСКИ РИД
Автор: Бобан Хусеновски Опис: каталог од изложбата 48 страни , Македонско, Словеначки ISBN 978-9989-2270-4-2 Гевгелија, 2007
АНТИЧКИТЕ МОНЕТИ ОД ВАРДАРСКИ РИД ANTIČNI KOVANICI Z VARDARSKEGA RIDA
БРОНЗЕНА АУТЕПСА ОД ГЕВГЕЛИЈА
БРОНЗЕНА АУТЕПСА ОД ГЕВГЕЛИЈА BRONZE AUTHEPSIS FROM GEVGELIJA
Автор: Бобан Хусеновски Росица Ненова-Мерџанова Опис: Едиција РАРИТЕТИ год.1 бр.1 19-20 страни , Македонско, Англиски ISBN 9989-131-05-0 (завод) ISBN 9989-2270-1-2 (музеј) Гевгелија, 2004
АРХЕОЛОШКИ ВОДИЧ:
АРХЕОЛОШКИ ВОДИЧ: гевгелиско - валандовски регион
Автор: Бобан Хусеновски, Емил Сламков Опис: Археолошки наоди предисториски Археолошки наоди, антички 57 страни , Македонско, Англиски ISBN 978-608-65420-0-9 Гевгелија, 2014
Публикации Публикации