Автор: Хусеновски Б. и Сламков Е.  Опис: Водич, 15 х 24 см, 116 страни, Македонски, англиски  ISBN 9989-2270-3-8  Гевгелија, 2005  Цена: 600 ден.
Автор: Сламков Емил Опис: Каталог, 21 цм, 44 страни , Македонско, англиски ISBN 9989-2270-2-0 Гевгелија, 2004 Цена 150 ден.
Публикации
ВОДИЧ низ постојаната археолошка поставка 
УМЕТНОСТА НА ВАРДАРСКИ РИД
Нарачај Нарачај Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12 АНТИЧКИТЕ МОНЕТИ ОД ВАРДАРСКИ РИД
Автор: Бобан Хусеновски Опис: каталог од изложбата 48 страни , Македонско, Словеначки ISBN 978-9989-2270-4-2 Гевгелија, 2007
АНТИЧКИТЕ МОНЕТИ ОД ВАРДАРСКИ РИД ANTIČNI KOVANICI Z VARDARSKEGA RIDA
БРОНЗЕНА АУТЕПСА ОД ГЕВГЕЛИЈА
БРОНЗЕНА АУТЕПСА ОД ГЕВГЕЛИЈА BRONZE AUTHEPSIS FROM GEVGELIJA
Автор: Бобан Хусеновски Росица Ненова-Мерџанова Опис: Едиција РАРИТЕТИ год.1 бр.1 19-20 страни , Македонско, Англиски ISBN 9989-131-05-0 (завод) ISBN 9989-2270-1-2 (музеј) Гевгелија, 2004
АРХЕОЛОШКИ ВОДИЧ:
АРХЕОЛОШКИ ВОДИЧ: гевгелиско - валандовски регион
Автор: Бобан Хусеновски, Емил Сламков Опис: Археолошки наоди предисториски Археолошки наоди, антички 57 страни , Македонско, Англиски ISBN 978-608-65420-0-9 Гевгелија, 2014
АНТИЧКИТЕ МОНЕТИ ОД ВАРДАРСКИ РИД Нарачај Публикации Публикации