Локација на археолошки локалитет Вардарски Рид
N Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija
Вардарски  Рид е централниот простор во гевгелиско, на кој континуирано се живеело во текот на повеќе од 1000  години, од крајот на бронзеното време (XIII век пред н.е.) до доаѓањето на Римјаните (II-I  век пред н.е.). Низ шест  последователни населби, почнувајќи од мала праисториска  населба на Ридот 1, во текот на V и IV век пред н.е. израснал  старомакедонскиот град - античка Гортинија, град посведочен во историските извори како еден од центрите на Античка  Македонија. По прекин на населбата повеќе од 1000 години, во полниот среден век (ХI-ХIII век н.е.), секторот некропола  повторно се користел за погребување на населението од Вардарски Рид. Откриените наоди на шестте од истражуваните  сектори претставуваат остатоци од старомакедонскиот град кој постоел (V-I век пред н.е.), а во секторот ’’Некропола’’ се  погребувања од најстарата - иницијална населба од крајот на бронзеното доба (XIII век пред н.е.) и од најмладиот  средновековен хоризонт.   
Археолошки локалитет Вардарски Рид
Одделение
Археологија
Вардарски Рид
Гевгелија Gevgelija
Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12