Годишна завршна сметка на Национална установа Музеј Гевгелија

Завршна сметка 2023

Завршна сметка 603

Приходи и расходи на буџетска сметка за 2023

Документ

Посебни податоци за буџетска сметка за 2023

Документ

Структура на приходи по дејности за буџетска сметка за 2023

Документ

Биланс на состојба на буџетска сметка за 2023

Документ

Завршна сметка 787

Приходи и расходи сопствена 2023

Документ

Посебни податоци на сопствена сметка 2023

Документ

Структура на приходи по дејности сопствена сметка за 2023

Документ

Биланс на состојба на сопствена сметка 2023

Документ

Завршна сметка 2021

Одлука за усвојување на завршната

Документ

Завршна сметка 2021 (Сопствена)

Документ

Завршна сметка 2021- буџет/1.

Документ

Завршна сметка 2021- буџет/2.

Документ

Завршна сметка 2020

Завршна сметка - 603 (Буџетска)

Документ

Завршна сметка - 787 (Сопствена)

Документ

Финансиски образец струја, вода.

Документ