Национална Установа Музеј - Гевгелија
ПРИВРЗОКОТ -“ЛИРА” ОД НЕКРОПОЛАТА МИЛЦИ (Прилог кон проучувањето на религијата на пајонските заедници во Долно Повардарје)    Види исто: ПАТРИМОНИУМ.МК, година 10, бroj 15 / 2017 http://www.kalamus.com.mk/mak_default.asp.htm  Археолошки локалитет Милци, Гевгелија Пајонска некропола - железно време крај на VIII до крај на VI век пр.н.е.
Бобан ХУСЕНОВСКИ НУ Музеј - Гевгелија